Lịch mục vụ của Đức Hồng Y

Tháng Tám 2020

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
31
 
 
 
 
 
 
1
 
32
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
33
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
34
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
35
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
36
30
 
31