Mai Khôi

Năm thành lập: 
1975
Năm thành lập: 
1998
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mai Khôi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.00
Thứ 3: 
05.00
17.00
Thứ 4: 
05.00
17.00
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.00
Thứ 7: 
05.00
17.00
CN: 
05.00
07.00
10.00(Pháp)
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 7: 
16.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
44 Tú Xương, P.7
Quận 3
Giáo hạt Tân Định
Điện thoại: 
3932 5738
Điện thoại: 
3932 0360
Bản đồ: