Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Năm thành lập: 
1963
Năm thành lập: 
1952
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
06.00
18.00
Thứ 3: 
05.00
06.00
18.00
Thứ 4: 
05.00
06.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
06.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
06.00
18.00
Thứ 7: 
05.00
06.00
14.00
16.00
17.00
18.30
CN: 
05.00
06.30
08.00
10.00
15.30
17.00
18.30
20.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
19.00-20.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Từ năm: 
2015
2011
2015
Địa chỉ: 
38 Kỳ Đồng, P.9
Quận 3
Giáo hạt Tân Định
Điện thoại: 
3931 1779
Điện thoại: 
3843 7715
Bản đồ: