Antôn Cầu Ông Lãnh

Năm thành lập: 
1925
Năm thành lập: 
1954
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Antôn Pađôva
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:30
07:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
17:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
18 Phan Văn Trường, Cầu Ông Lãnh
Quận 1
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 
3829 9810
Bản đồ: