Nhà thờ Đức Bà Chánh Tòa Sài Gòn

Năm thành lập: 
1863
Năm thành lập: 
1877
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:30
17:30
Thứ 3: 
05:30
17:30
Thứ 4: 
05:30
17:30
Thứ 5: 
05:30
17:30
Thứ 6: 
05:30
17:30
Thứ 7: 
05:30
17:30 (Thay cho lễ CN)
CN: 
05:30
06:45
08:00
09:30 (Cộng đoàn tiếng Anh)
16:00
17:15
18:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
tuần 2 tháng
19:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1987
Từ năm: 
2003
2016
Địa chỉ: 
1 Công xã Paris, P.Bến Nghé
Quận 1
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 
3822 0477
Điện thoại: 
VP: 3829 4822 - 3822 1285 - 3827 7945
Bản đồ: