Hòa Hưng

Năm thành lập: 
1946
Năm thành lập: 
1992
Bổn mạng giáo xứ: 
Mẹ Thiên Chúa
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
18:15
CN: 
05:00
06:15
07:45
17:15
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
sau lễ 17:30
Thứ 6: 
đầu tháng
sau lễ 17:40
CN: 
17:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1972
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
104 Tô Hiến Thành, P.15
Quận 10
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3865 0820 - 2214 6746
Điện thoại: 
090 250 9090 (Cha Lãm)
Bản đồ: