Jeanne d'Arc

Năm thành lập: 
1928
Năm thành lập: 
1998
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Jeanne d'Arc
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.00
Thứ 3: 
05.00
17.00
Thứ 4: 
05.00
17.00
Thứ 5: 
05.00
17.00
Thứ 6: 
05.00
17.00
Thứ 7: 
05.00
17.00
CN: 
05.00
07.00
09.00
09.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
Thứ 5: 
17.30 Đầu tháng
CN: 
15.45
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
116A Hùng Vương, P.9
Quận 5
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 
3855 7616
Bản đồ: