Chợ Quán

Năm thành lập: 
1720
Năm thành lập: 
1896
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Tâm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
06.30
08.00
16.30
18.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
06.00 - 22.00
Thứ 3: 
06.00 - 22.00
Thứ 4: 
06.00 - 22.00
Thứ 5: 
06.00 - 22.00
Thứ 6: 
06.00 - 22.00
Thứ 7: 
06.00 - 22.00
CN: 
06.00 - 22.00
Từ năm: 
1998
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
120 Trần Bình Trọng, P.2
Quận 5
Giáo hạt Chợ Quán
Điện thoại: 
3923 5067
Điện thoại: 
3838 4084
Bản đồ: