Bình Sơn

Bổn mạng giáo xứ: 
Truyền Tin
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
18:00
Thứ 3: 
05:00
18:00
Thứ 4: 
05:00
18:00
Thứ 5: 
05:00
18:00
Thứ 6: 
05:00
18:00
Thứ 7: 
05:00
18:00
CN: 
05:00
07:00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
17:30
Thứ 6: 
đầu tháng
17:30
Thứ 7: 
đầu tháng
17:30
CN: 
09:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
3012 Phạm Thế Hiển, P.7
Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
3981 3006
Bản đồ: