Lịch Sinh Hoạt TGP

Lịch Mục Vụ tháng 01.2010 của ĐHY và ĐGM phụ tá

Lịch Mục Vụ tháng 01.2010 của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và của Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm (Tổng Giáo Phận TP.HCM).

Lịch Mục Vụ tháng 12.2009 của ĐHY và ĐGM phụ tá

Lịch Mục Vụ tháng 12.2009 của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và của Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm (Tổng Giáo Phận TP.HCM).

Lịch Mục Vụ tháng 11.2009 của ĐHY và ĐGM phụ tá

Lịch Mục Vụ của Đức Hồng Y Gioan Baotixita và của Đức Cha Phêrô của tháng 11.2009

Lịch Mục Vụ tháng 10.2009 của ĐHY và ĐGM phụ tá

Lịch Mục Vụ của Đức Hồng Y Gioan Baotixita và của Đức Cha Phêrô của tháng 10.2009

Lịch Mục Vụ tháng 9.09 của ĐHY và ĐGM phụ tá

Lịch Mục Vụ của Đức Hồng Y Gioan Baotixita và của Đức Cha Phêrô của tháng 9.2009

Lịch Mục Vụ tháng 8.09 của ĐHY và ĐGM phụ tá

Lịch Mục Vụ của Đức Hồng Y Gioan Baotixita và của Đức Cha Phêrô của tháng 8.2009