Lm. Vĩnh Sang, DCCT

Chúa làm tất cả!

Một lần nữa trong nhiều lần, tôi có bài học Chúa làm tất cả! Chẳng phải tôi, chẳng phải ai, mà là Chúa, Chúa làm việc của Chúa.