Phụng vụ chư thánh

Hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Lễ hôm nay không phải là ngày tử đạo của hai vị thánh Tông Đồ, nhưng có lẽ là ngày di chuyển hài cốt của hai vị vào hang toại đạo.

Thánh Irênê Giám mục, Tử Đạo

Thánh Irênê sinh tại Tiểu Á vào giữa thế kỷ II. Chúng ta biết được phần nào ngày sinh của Ngài, dựa vào bản tường thuật Ngài viết về thánh Policarpô.

Thánh Paulinô, Giám mục thành Nola; Thánh Gioan Fisher, Hồng y tử đạo; Thánh Tôma More, tử đạo

Ngày 22 tháng 06: Thánh Paulinô, Giám mục thành Nola; Thánh Gioan Fisher, Hồng y tử đạo; Thánh Tôma More, tử đạo

Thánh Romualđô, tu viện trưởng

Romualđô vào tu trong dòng Bênêđictô tại Classa. Tại dòng tu, Romualđô sống nhân đức và nên gương mẫu cho anh em trong dòng.

Thánh Antôn Padua, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngài sinh năm 1195 có lẽ gần Lisbonne, với tên gọi là Fernandô. Fernadô được gởi đi học trường nhà thờ Chánh tòa tại Lisbonne. 

Thánh Barnaba Tông Đồ

Thánh Barnaba là một người Do Thái được sinh tại Chypre. Và là một phần tử trong Giáo Hội sơ khai ở Giêrusalem.

Ngày 2-11: Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời

Các linh hồn đã qua đời nhưng còn phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục. Các linh hồn nơi luyện ngục không còn tự lập công được nữa, nên chỉ mong vào lời cầu của chúng ta.

Ngày 23 tháng 8: Thánh Rosa Lima, Đồng Trinh

Thánh nữ yêu cảnh sống thầm lặng say mê cầu nguyện,đọc Kinh Thánh. và suy gẫm về thánh lễ Misa

Ngày 22-8: Đức Maria Trinh Vương

Đức Maria được tôn vinh là  Nữ hoàng vì Ngài luôn hiệp thông với Ngôi Lời để hoàn tất công cuộc cứu rỗi thế gian