Huấn Quyền

Sắc lệnh về phương tiện truyền thông

Từ xưa tới nay, ngoài một số văn kiện của các ÐGH về vấn đề liên quan đặc biệt đến các phương tiện, Giáo Hội chưa bao giờ đề cập tới vấn đề truyền thông xã hội một cách đầy đủ và bao quát. Ðây là tài liệu đầu tiên trình bày lập trường của Giáo Hội. Chính vì là tài liệu đầu tiên, nên có lẽ nó không được hoàn hảo và đầy đủ như một số người công giáo có thẩm quyền trong ngành truyền thông xã hội mong muốn.

Tông huấn "Giáo Hội tại Á Châu" (Ecclesia in Asia) của ĐGH Gioan Phaolo II

Đề cương tuần thường huấn Linh mục tại Gp Đà Lạt năm 2000: tông huấn "Giáo Hội tại Á Châu".

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": kết thúc

Chúc tụng Thiên Chúa vì các dân tộc Á Châu, thật phong phú trong sự đa dạng, nhưng lại hiệp nhất trong niềm khát khao hòa bình và sự sống viên mãn.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 7

Những chứng nhân Tin Mừng: các chủ chăn, đời sống thánh hiến và các hội truyền giáo, người giáo dân, gia đình, giới trẻ, truyền thông xã hội và các thánh tử đạo.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 6

Phục vụ cho sự thăng tiến con người: học thuyết xã hội.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 5

Hiệp thông và đối thoại để truyền giáo. Hiệp thông và truyền giáo phải đi đôi với nhau.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 4

Đức Giêsu Đấng Cứu Thế loan báo ơn huệ. Các vị trí ưu tiên của việc loan báo Tin Mừng tại Á Châu.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 3

Chúa Thánh Thần với Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập thể, với Thân Thể Đức Kitô, và với Sứ Vụ của Giáo Hội tại Á Châu.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 2

Đức Giêsu Kitô, Con Người-Thiên Chúa, Đấng Cứu độ. Đức Giêsu Kitô: Chân Lý của Nhân Loại.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 1

Á Châu, nơi sinh của Đức Giêsu và của Giáo Hội với những thực tại tôn giáo và văn hóa, kinh tế và xã hội, chính trị ở trong quá khứ lẫn hiện tại.