Huấn Quyền

Huấn thị Dignitas Personae (Phẩm giá con người)

Phẩm giá nhân vị phải được công nhận nơi mọi hữu thể nhân linh từ khi thụ thai cho tới lúc chết.

Thông điệp Spe Salvi

“SPE SALVI facti sumus ” — Chúng ta được cứu rỗi trong hy vọng.

Thông điệp "Thiên Chúa là Tình Yêu" (phần 2)

Hội Thánh, một "Cộng đoàn Yêu Thương", thể hiện Tình Yêu

Thông điệp "Thiên Chúa là Tình Yêu" (phần 1)

"Thiên Chúa là tình yêu, và hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Chúa, và Chúa ở trong người ấy" (1 Ga 4:16)

Tông huấn Sacramentum Caritatis: kết luận

Thánh Thể là cội rễ của mọi hình thức thánh thiện, và mỗi người chúng ta được kêu gọi đến đời sống viên mãn trong Thánh Thần.

Tông huấn Sacramentum Caritatis: phần III

Thánh Thể, mầu nhiệm để sống  “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57).

Tông huấn Sacramentum Caritatis: phần II

Thánh Thể cần được cảm nghiệm như một mầu nhiệm đức tin, được cử hành một cách chân thực và với một ý thức rõ ràng rằng “sự hiểu biết của đức tin (intellectus fidei) liên hệ chặt chẽ với hành động phụng vụ của Hội Thánh”

Tông huấn Sacramentum Caritatis: phần I

Bí tích Thánh Thể là “Mầu nhiệm đức tin” trong nghĩa tuyệt đối: “là tóm tắt và tổng hợp của đức tin chúng ta”.

Tông huấn Sacramentum Caritatis: Dẫn nhập

Bí tích tình yêu, Bí tích Thánh Thể là quà tặng của Đức Giêsu Kitô tự hiến chính mình; với Bí tích này, Người mạc khải cho chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Sacramentum Caritatis của ĐGH Benedicto XVI

Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh.