Bài Giảng

n/a

ĐHY Cláudio Hummes nói với các Tân Giám mục

Các linh mục cũng được đổi mới như thế khi họ thực hiện việc truyền giáo. Vậy đây chính là tất cả chương trình được triển khai trong Năm Linh Mục.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a