VP. Ủy ban Giáo dục Công giáo

Tân Bề trên Tổng quyền - Dòng chị em con Đức mẹ Mân Côi, Chí Hòa

Nữ tu M. Rosa Vũ Thị Loan Tân Bề trên Tổng quyền Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi – Chí Hòa, và cũng là Phó Tổng Thư ký UB Giáo Dục Công Giáo.