Vi Hữu

Chùm thơ SIDA

 Đồng cảm với những “Ađam đương đại” vướng bệnh HIV: “Ađam lạnh và bịnh,  gọi tên Eva và đi trong đêm , đang cần lắm hơi ấm và ánh sáng của Đấng Phục Sinh”.  

Mai Vàng của Mùa Xuân Vượt Qua

Đức Giêsu đã chết và phục sinh vào dịp lễ Vượt Qua, là lễ nằm trong tháng đầu tiên của niên lịch Do Thái, tức là vào mùa Xuân.