Vạn Thành

Tình Dòng Phanxicô Việt Nam: Thánh lễ phong chức Phó tế và Linh mục

Sáng ngày 4/6/2011, Tỉnh Dòng đã tổ chức thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế cho các thầy trong Dòng. ĐGM Giáo phận Cần Thơ chủ sự thánh lễ truyền chức này.