Văn phòng học vụ TTMVSG

Trung Tâm Mục Vụ: Cuộc thị sáng tác thơ văn nhạc và hình ảnh

Cuộc thi sáng sáng thơ, văn, nhạc và hình ảnh Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn từ ngày 21/1 đến hết ngày 26/4/2019.