UBGĐ - HĐGMVN - Ban Nghiên Huấn

Bài huấn luyện hàng tháng của Uỷ ban Giáo Dân (Bài 10)

Câu chuyện “Sang Bờ Bên Kia” xảy ra trong những ngày Đức Giêsu đang thành công trong sứ vụ rao giảng Tin mừng, tại bờ phía Tây của biển hồ Galilê.

Bài nghiên huấn số 2 của Ủy ban Giáo Dân

"Chèo ra chỗ nước sâu để thả lưới bắt cá", đó là hình ảnh nói lên con đường phải đi của chính Đức Giêsu, của ông Simon Phêrô và của từng người chúng ta.