Thomas Reese S.J.

Khái niệm sinh thái toàn diện của Đức giáo hoàng Phanxicô: Mọi sự đều được kết nối

Khái niệm này phát xuất từ chỗ ĐTC hiểu rằng “mọi sự đều liên hệ chặt chẽ với nhau”, và “các vấn đề của hôm nay đòi hỏi người ta phải có một tầm nhìn biết xem xét mọi phương diện...