Thiện Chí

Vai trò của tôn giáo trong sứ mạng phục hồi nhân bản

Bài nói chuyện của Đạo Huynh Thiện Chí tại Hội trường Cơ Quan Phổ Thông Giáo lý Đại Đạo nhân lễ Kỷ niệm Khánh đản Đức Thái Thượng Đạo Tổ, ngày 15-2-Tân Mão, tức 19-3-2011.