Quốc Trung

Đối thoại liên tôn: Một cuộc xuất hành ra khỏi cái tôi

Thiên Chúa đối thoại với con người qua Ngôi Lời để cứu độ con người. Vì vậy nguồn gốc siêu nhiên hay là nền tảng thần học của việc đối thoại cho thấy đây không phải là sáng kiến của Giáo hội mà là sáng kiến của Thiên Chúa. Giáo hội tiếp tục cuộc đối thoại cứu độ mà chính Thiên Chúa đã khởi xướng.