Maria Thủy Tiên

Hội nghị Thường niên Uỷ ban Mục vụ Gia đình lần IV tại La Vang (13-14-15 tháng Tám 2013)

Uỷ ban Mục vụ Gia đình trực thuộc HĐGMVN phối hợp với Tổng giáo phận Huế, đã có sáng kiến tổ chức thực hiện Hội nghị Thường niên Ủy ban Mục vụ Gia đình lần IV.