Lm Vi Hữu

Cầu nguyện trước máy vi tính

Xem Video

Người đưa tin của Chúa Giêsu

Xem Video

Người đưa tin của Chúa Giêsu

Đức Phanxicô đã giới thiệu bài thuốc giải độc hiệu nghiệm nhất để khử trừ điều giả dối khi đưa tin - đó chính là kết hiệp với Đức Kitô và thực hiện Lời Ngài. Khi làm như thế, ta sẽ là 'người đưa tin của Chúa Giêsu'