Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành

Linh mục, hoa trái từ sáng kiến của Thiên Chúa

Tại sao trở thành linh mục ư? Đó cũng là kết quả của một tình yêu, và nguyên nhân sâu xa của việc này nằm trong đáy lòng mình.