Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân

“Nhớ về một người cha” - Nhân lễ giỗ lần thứ 20 của Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình

Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoát mới đó mà đã 20 năm kể từ khi Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình lìa xa chúng ta (1995–2015)

 

Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân: Nhớ về một Người Cha

Bài chia sẻ của linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, cha sở Gia Định, nguyên thư ký riêng của Đức Cố Tổng Giám Mục, trong cuộc toạ đàm về “Chân dung một vị mục tử”.