Lm. Huỳnh Trụ

Từ vựng: Hiền mẫu, từ mẫu

Có người hỏi tôi “hiền mẫu” có đồng nghĩa với “từ mẫu” hay không, và để diễn tả tình mẹ thương con, nên nói “tình hiền mẫu” hay “tình mẫu tử”?

Tân Phúc-Âm-hoá hay Tân-Phúc-Âm hoá?

Người Công Giáo, dù là tân tòng, cũng hiểu rằng Hội Thánh Công Giáo là "duy nhất", và vì duy nhất trong đức tin nên không có chuyện "Tân Phúc Âm" hay "Tân Tin Mừng" .

Tiên tri - ngôn sứ - sứ ngôn

Một ngôn ngữ còn đang sử dụng là một ngôn ngữ sống, ngôn ngữ sống thì có thay đổi, bổ sung, như khoa điện toán vẫn phải tạo ra rất nhiều từ mới để diễn tả những ý tưởng mới.