Lm. Ant. Nguyễn Ngọc Sơn

Thượng Hội đồng Giám mục

Thượng Hội đồng Giám mục (THĐGM) là một thể chế định kỳ được Đức Giáo hoàng Phaolô VI có sáng kiến thiết lập qua Tự sắc Apostolica Sollicitudo, ngày 15-9-1965.