Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh - năm B

Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, (47) và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. (48) Chính anh em là chứng nhân của những điều này.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B

Ðức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa.

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thứ V Thường niên - Năm B

Ðức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thứ IV Thường niên - Năm B

Phép lạ trừ quỷ đầu tiên này cho thấy cuộc chiến giữa Nước Thiên Chúa (Mc 1,15) và nước của Satan đã bắt đầu với sự xuất hiện của Đức Giêsu.

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thứ III Thường niên - Năm B

Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thứ II Thường niên - Năm B

Đoạn Tin Mừng Chúa Nhật thứ II Mùa Thường Niên năm B xuất hiện ngay sau Lời chứng của Gioan Tầy Giả về Chúa Giêsu (Ga 1,19-34) và trước Tiệc Cưới Cana (Ga 2,1-12).

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm B

Ðức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. (10) Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình.

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Năm B

Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. (11) Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia - Năm B

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Đứng thẳng và ngẩng đầu

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 02/12/2018 (All day)
Chúa nhật 1 Mùa Vọng, Năm C
Lời Chúa: 
Lc 21, 25-28.34-36
"Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc." (Lc 21,28)