Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXIII Thường niên - Năm B

Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo" (Lc 9,23).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXII Thường niên - Năm B

Chúa Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết (Mc 12,43).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXI Thường niên - Năm B

Chúa Giêsu dạy rằng: "Anh em hãy vui mừng hớn hở, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế" (Mt 5,12a).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXI Thường niên - Năm B

Chúa Giêsu nói: "Anh em hãy vui mừng hớn hở, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế" (Mt 5, 1-12a).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXX Thường niên - Năm B

Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!". Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIX Thường niên - Năm B

"Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người" (Mc 10).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII Thường niên - Năm B

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa" (Mc 10, 25-26).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVII Thường niên - Năm B

Chúa Giêsu nói: "Ai rẫy vợ mình mà cưới vợ khác, tức là ngoại tình đối với vợ mình; 12 và nếu vợ bỏ chồng mà đi lấy chồng khác, thì nó phạm tội ngoại tình".

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVI Thường niên - Năm B

Đức Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXV Thường niên - Năm B

Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.