Lm. Đaminh Đỗ Văn Thiêm – Gp. Long Xuyên

Thấp cao cao thấp

Điều làm tôi chú ý hơn cả, là đôi giày rất đẹp và rất cao của cô gái. Cái đế có lẽ tới một tấc, nên cô bước đi rất cẩn thận, sợ ngã, và mỗi khi nói chuyện, cô thường ngước mặt lên.