Linh mục An tôn Nguyễn Mạnh Đồng

Làm mới hình ảnh Giáo hội tại Việt Nam

Giáo hội Việt Nam chúng ta có điều kiện thuận lợi là thừa hưởng kinh nghiệm 45 năm đổi mới của Giáo hội toàn cầu, từ các THĐGM cho đến Liên HĐGM Á Châu.