Jothanh

Kinh Thánh bằng hình: Lễ Mình Máu Thánh Chúa - năm B

Giao Ước mới mà trong thư gởi tín hữu Do Thái và Tin Mừng Marcô nói tới là giao ước không còn dùng những nghi thức bên ngoài hay dùng máu chiên bò làm biểu tượng của giao ước. Giao ước mới là chính thịt và máu của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa.

Kinh Thánh bằng hình: Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần xét như là những mối tương quan trong đời sống Kitô hữu, được cụ thể hóa và đơn giản hóa qua dấu Thánh Giá cùng với lời tuyên xưng: ‘Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần’.

Kinh Thánh bằng hình: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm B

Ngày Lễ Hiện Xuống nhắc nhớ việc Chúa Thánh Thần được ban cho các tín hữu sơ khai, và cũng là biến cố khai sinh Giáo hội.

Kinh Thánh bằng hình: Lễ Chúa Thăng Thiên năm B

Các bài đọc hôm Lời Chúa hôm nay đề cập đến biến cố Đức Giêsu Kitô thăng thiên (lên trời) nhưng sứ điệp lại nhấn mạnh đến việc sai đi loan báo Tin Mừng (truyền giáo)...  

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật 4 Phục sinh năm B

Các bài đọc của ngày Chúa nhật thứ IV Phục Sinh trình bày cho chúng ta hình ảnh của vị Mục Tử đích thật được Chúa Cha sai đến.

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật III Phục Sinh năm B

Thánh Luca tường thuật việc Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, giúp các ông hiểu “Biến cố Đức Kitô: chịu khổ nạn, chết và Phục sinh” và việc sai các ông đi làm chứng.

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật II Phục Sinh năm B

Chính cảm nghiệm về sự Phục Sinh thúc bách chúng ta can đảm để làm chứng cho những người khác về Đức Giêsu Phục Sinh.

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật Phục Sinh năm B

 

Cùng một thực tại ‘mồ trống’ phải đối diện, nhưng đã gây ra những phản ứng khác biệt nhau...