Joseph Phạm Bá Lãm.

Cáo phó: Linh Mục Marco Nguyễn Đức Huỳnh SDB qua đời

Cha Marco Nguyễn Đức Huỳnh SDB qua đời