Jos. Nguyễn Minh Vương

Kỷ niệm 204 năm ngày Dòng Tên được tái lập (07/08/1814), tại sao Dòng bị giải thể?

Từ năm 1773, Dòng Tên rơi vào một mùa đông ảm đạm và tan thương, một mùa đông dài 41 năm (1773 – 1814) khi Dòng “được” giải thể bởi chính Mẹ Giáo Hội.