Fx. Tiến-Dâng

Linh mục, con người đối thoại

Xã hội hôm nay đề cao đối thoại. Nhờ đối thoại, con người xích lại gần nhau hơn. LM là con người của đối thoại. LM đối thoại với Thiên Chúa, với giáo dân...