Caritas TGP SG

Caritas TGP Sài Gòn: Thư hiệp thông

Đêm Nhịp Cầu Caritas 5 thực hiện vào ngày 09/3/2018, sẽ được khởi đầu bằng nghi thức tri ân, tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức TGM Phaolô.