Ban Mục vụ Thánh Kinh & Ban Phụng tự

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XII Thường Niên - năm B

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay mở ra một lối thoát: Những khi con người thấy mong manh, yếu đuối nhất, Thiên Chúa vẫn ở bên và ra tay nâng đỡ với quyền năng quan phòng của Ngài.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XI Thường Niên - năm B

Nước Thiên Chúa là một đề tài rất trừu tượng, là mầu nhiệm, nên Đức Giêsu phải dùng các dụ ngôn với những hình ảnh của đời sống thường nhật để giúp các môn đệ hiểu phần nào các chiều kích cao sâu của mầu nhiệm này.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Mc 14,12-16.22-26 thuộc về phần II của Sách, ghi lại việc chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu với các môn đệ của Người (cc12-16), cũng như việc Người thiết lập bí tích Thánh Thể (cc22-26).

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Khi ban ‘lệnh lên đường’ cho các môn đệ, Chúa Giêsu không chỉ nói trong tư cách là một người Thầy, nhưng còn trong tư cách là Đấng Phục Sinh đã được tôn vinh là Đức Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Đức Kitô Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, ban bình an và Thần Khí cho các ông, và sai các ông ra đi loan báo Tin Mừng phục sinh.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật VII Phục Sinh (năm B) - Lễ Chúa Lên Trời

Có nhiều cách thế để loan báo Tin Mừng, nhưng các phương tiện truyền thông xã hội đóng một vai trò quan trọng trong cuộc Tân Phúc Âm hóa ngày hôm nay.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh - năm B

Các chương 14-16 của Tin Mừng Gioan ghi lại nội dung bốn Diễn Từ Chia Tay của Chúa Giêsu với các môn đệ. Bài Tin Mừng Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm B là phần cuối trong Diễn Từ thứ hai (x. Ga 15, 1-17).

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật IV Phục Sinh - năm B

Đoạn trích Tin Mừng thứ tư trình bày Chúa Giêsu như là mục tử tốt lành có thể được xem như hiện thực hóa điều Thiên Chúa hứa xa xưa.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật III Phục Sinh - năm B

Các bài đọc hôm Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến việc làm chứng (truyền giáo) về Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu khổ nạn, chết nhưng nay đã phục sinh để cứu độ chúng ta.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh - năm B

Đoạn Tin Mừng CN II Mùa Phục Sinh Năm B nằm trong loạt trình thuật liên hệ đến Ngày Phục Sinh của Đức Giêsu: Ngôi Mộ Trống; Đức Giêsu hiện ra với bà Maria Magdalena; Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ.