Bạn đường linh thao

Phương cách cầu nguyện với Tông đồ Cầu nguyện – Click To Pray

Bạn sống kết thân với Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc của ngày sống, và nhận ra sự hiện diện của Ngài trong mọi sự.