Bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc

Thở và Thiền!

Khi nói đến thiền, ta thường nghĩ ngay đến ngồi: ngồi thiền. Thiền thực ra không nhất thiết phải ngồi, không nhất thiết phải kiết già bán già. Đi đứng nằm ngồi gì, cũng thiền được cả.