Bài: Vũ Đỗ Hoàng Tuấn & Ảnh: Đức Hoàng - Minh Đức - Vĩnh Thân

Thánh lễ Nhậm chức Chánh sở Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn

Linh mục Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân - tân chính xứ giáo xứ Chánh tòa Tổng Giáo phận TP.HCM - đã bộc bạch với cộng đoàn như thế trong Thánh lễ nhận nhiệm sở vào sáng ngày 10.09.2016.