Bài: Tess Nguyễn & Ảnh: Phaolô Tống

Legio Mariae Hóc Môn: Đại hội Acies

Lễ Acies được tổ chức vào sáng thứ Hai, 26-3-2012 tại nhà thờ giáo xứ Nam Hưng, với sự tham dự của khoảng 500 hội viên cùng với cha linh giám Curia, 3 cha linh giám Praesidium và các cha đồng tế.