Bài: Tóc Ngắn - Ảnh: Lê Tân

Trung Tâm Mục Vụ: Gặp gỡ GLV Dự Tòng và Hôn Nhân.

“Tình yêu tạo nên một Gia đình”, là chủ đề của buổi gặp gỡ anh chị em giáo lý viên (GLV) Hôn Nhân và Dự Tòng thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn năm 2018.