Bài: Bích Vân - Ảnh: Bích Tân

Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 42

“Các hình thể âm nhạc trong giáo đường” được NS An-tôn Tiến Linh lần lượt giới thiệu qua tài liệu đối chiếu, Nội san Hương Trầm (NSHT) 27, đặc biệt là sự minh họa sống động cho mỗi hình thể do Ban Hợp Xướng Piô X trình bày