Bài & Ảnh: Truyền thông Xóm Mới

Giáo hạt Xóm Mới: Khóa huấn luyện Tông đồ Gia đình

ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn đã về tập huấn khóa Tông đồ Gia đình cho gần 500 quý chức HĐMVGX và đoàn thể giáo hạt Xóm Mới trong ba ngày, 02, 03, 04 tháng 10.2018