Bài & Ảnh: Mỹ Sơn

Chủng sinh dự bị Đại Chủng viện tựu trường 3-9-2012

Ngày 03/9/2012, 24 tân Chủng sinh dự bị đã tề tựu tại TTMV TGP để bắt đầu một năm huấn luyện chuẩn bị cho việc nhập học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.