Bài: Đức Dũng - Ảnh: Ngọc Dũng & MVTT Gx. Cao Thái

Cộng Đoàn Foyer de Charité: Những chặng đường Đức Tin

Vào cuối năm, nhiều người đã đến Foyer de Charité Cao Thái (Cộng đoàn Bác ái Cao Thái) để tĩnh tâm, canh thức, tạ ơn và hoạch định những điều tốt lành cho Năm Mới.