ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Bài giảng của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp tại giáo xứ Mỹ Lộc

Chúng ta cũng cầu nguyện để lương giáo được hòa thuận với nhau, để hiểu và cảm thông nhau hơn; cho những thông tin sai lạc một ngày kia sẽ được làm sáng tỏ...

Từ công bằng xã hội đến tình thương

Công bằng xã hội không phải chỉ là một danh từ thời thượng, mà trước hết là một khát vọng thâm sâu của nhân loại và một lý tưởng cao đẹp...

GP. Vinh: Thư mục vụ Giáng sinh 2010

Sứ điệp Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 nhắc lại sự đóng góp của người Công giáo trong đời sống và sự phát triển của dân tộc hơn 4 thế kỷ qua.

Tham luận của ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Công cuộc canh tân và thích nghi của công đồng Vatican II đã bắt đầu với một cái nhìn mới về "mầu nhiệm Giáo hội" trong đó quan niệm Giáo hội như "Dân Thiên Chúa" được đặc biệt đề cao. Cuộc canh tân mà "Đại hội Dân Chúa Việt Nam" muốn thực hiện cũng phải khởi đi từ một cái nhìn mới và đúng đắn về Giáo hội. Đề cương Giáo hội tại Việt Nam đã chọn mô hình Giáo hội: Mầu Nhiệm - Hiệp Thông - Sứ Vụ.