ĐGM. Giuse Vũ Văn Thiên

Tin và trung thành với đức tin

Đức tin phải đi đôi với lòng trung thành và sự tín thác. Nên thánh chính là trung thành với đức tin đã lãnh nhận, và cố gắng mỗi ngày để đức tin ấy được trọn vẹn tinh tuyền nơi cuộc đời chúng ta.

Hội Ngộ Linh Mục Giáo Tỉnh Hà Nội: Bài Giảng Thánh Lễ Khai Mạc của Đức cha Vũ Văn Thiên

Nói theo ngôn ngữ kinh tế hiện nay, thì Đức Giêsu quả là tuyệt vời trong nghệ thuật tiếp thị.